Menu Zamknij

O projekcie

Logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, flaga Polski, Dolny Śląsk, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego i odbudowa zdolności do samodzielnego świadczenia pracy. Wsparciem objętych zostanie  252 niezatrudnionych mieszkańców Wrocławia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz członkowie ich rodzin.

Działania w projekcie:

Działania projektowe realizowane będą w ramach usług aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz zawodowym. Udzielane wsparcie ma charakter zindywidualizowany, odbywa się w oparciu o diagnozę sytuacji społeczno–zawodowej każdego uczestnika.

Termin realizacji:

Termin realizacji projektu:01.09.2020 – 30.06.2023

Projekt realizowany w VII edycjach szkoleniowych.

W ramach reintegracji społecznej realizowane będą formy wsparcia zmierzające
do nabycia umiejętności intra- i interpersonalnych oraz poprawy funkcjonowania  społecznego w formach zajęć grupowych tj.:

 1. Warsztaty kompetencji społecznych
 2. Trening obywatelski
 3. Warsztaty Zdrowy Styl Życia
 4. „Wspólny czas” (eventy, pikniki, dni otwarte)
 5. Domowy mini warsztat
 6. Reintegracja z otoczeniem (wydarzenia kulturalne)
 7. Arteterapia

Dodatkowo uzupełnieniem będą konsultacje indywidualne z zakresu profilaktyki uzależnień, prawa, spraw socjalno – bytowych

W ramach reintegracji zawodowej realizowane będą formy wsparcia zmierzające do odbudowania przez uczestników zdolności do samodzielnego  świadczenia pracy
i pozyskania zatrudnienia w formie praktycznych zajęć warsztatowych tj.:

 1. Warsztaty reintegracji zawodowej w trzech obszarach zawodowych:
  • Pracownik obsługi klienta
  • Opiekun osoby zależnej
  • Pracownik remontowo – budowlany
 2. Warsztaty poruszania się po rynku pracy
 3. Trening obsługi komputera
 4. Kursy zawodowe kwalifikacyjne
 5. Staże u lokalnych pracodawców

Grupa docelowa:

Wsparciem objętych zostanie 252 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będących mieszkańcami Wrocławia. Uczestnikami projektu są osoby spełniające kryteria z Ustawy o zatrudnieniu socjalnym, m.in.: osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, bezdomne, opuszczające Zakłady Karne, uzależnione od alkoholu, środków odurzających, chore psychicznie, będące w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Realizator projektu:

Wrocławskie Centrum Integracji , strona projektu ck.wci.wroclaw.pl

Wszelkich informacji udziela:

BIURO PROJEKTU UL. STRZEGOMSKA 49 53-611 WROCŁAW Tel. 71 782 35 21, 71 782 35 20

Kontakt w/s rekrutacji: Ewa Wilk

Mail:  ewa.wilk@wci.wroclaw.pl